lefttop.jpgleftmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

rightmiddle.jpg

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Poniedziałek, 2018-11-19
Imieniny:
Elżbiety, Faustyny
leftbottom.jpg
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » Wolontariat

Regulamin

Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szczytnie.

 

Wolontariusz:
-niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie

- wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie

- szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga

-dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy

-działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

-niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy wolontariatu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie jest inicjatywą grupy nauczycieli, skierowaną do ludzi młodych, ale nie tylko, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
2. Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szczytnie powołano dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
3. Jest organizacją głównie młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Szkołę.

4. Opiekę nad Wolontariatem w szkole sprawują nauczycielki- Wanda Kłodowska i Ilona Muchowska, które czuwają nad tym by działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie oraz prowadzi pracę formacyjną wolontariuszy, pomagają Im w tym panie: A. Kłys, A. Załęcka, J. Tomczak, K. Wiśniewska oraz J. Szczygieł.
5. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
6.  Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.                                                         

II.CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szczytnie jest:

- zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
- rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

III. WOLONTARIUSZE
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Członkiem  Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szczytnie może być młodzież szkolna, respektująca zasady Wolontariatu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom  pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką oraz osoby pełnoletnie.
3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szczytnie opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Wolontariusze  mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
5.Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6.Wolontariusz może angażować się w działalność stałą, okazyjną, jednorazową i w każdej chwili może z niej zrezygnować
7. Każdy wolontariusz  stara się aktywnie włączyć w działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szczytnie.

 

IV. STRUKTURA

Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szczytnie nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej. Koordynatorami są pani Wanda Kłodowska i Ilona Muchowska, pracę Wolontariatu bezpośrednio nadzoruje dyrektor szkoły.

 

V. OBSZARY DZIAŁANIA

1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
2. Działalność prowadzona może być w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

 

VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szczytnie.

2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się koordynatorzy Wolontariatu i osoby ściśle z nim współpracujące.
3. Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na działalność wolontariacką.

 

VII. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunem w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
2. Formy nagradzania:
– wyrażenie uznania słownego,
– pochwała na forum szkoły,

– przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
– wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,

– uzyskanie dodatkowych punktów na świadectwie szkolnym,
– inne nagrody

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

System rekrutacji:

–       wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu, informujących o działalności SKW oraz naborze (na początku półrocza);

–       informacje na gazetce szkolnej;

–       zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Klubie Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;

–       lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu;

–       lekcje religii poświęcone miłości bliźniego;

–       wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego, na którym przedstawione zostaną podstawowe informacje i wstępne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Sposoby ewaluacji:

–       ankieta dla wolontariuszy;

–       sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;

–       rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;

–       zdjęcia z imprez;

–       strona www wolontariatu;

 

 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie:

  1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
  2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.


Zadania koordynatora:

  1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.
  2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
  3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
  4. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
  5. Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.
  6. Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy.
  7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia.
  8. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

Galerie