lefttop.jpgleftmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

rightmiddle.jpg

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Poniedziałek, 2018-11-19
Imieniny:
Elżbiety, Faustyny
leftbottom.jpg
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa

 


 27 listopad 2018 (wtorek) - dzień otwarty od godz.16.00
podczas dnia otwartego zapraszamy do zwiedzania wystawy "Polskie drogi do niepodległości"

z przewodnikiem.

 

 

 


 

Rada Rodziców proponuje minimalną stawkę na Komitet w kwocie 40 zł od ucznia. Wpłaty można dokonać w terminie zadeklarowanym przez rodziców na konto

28 8241 0009 0002 6710 2000 0001

 lub w sekretariacie szkoły u Pani Ilony Grzelak

 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisław Kostki w Szczytnie

( dalej: ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Szczytno3, 09-141Szczytno.
Z  Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szczytno 3, 09-141 Szczytno lub drogą e-mailową pod adresem: zsoszczytno@onet.eu

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).

5.Daneosoboweniepochodząodstrontrzecich.

6.Administratorniezamierzaprzekazywaćdanychdopaństwatrzeciegoluborganizacjimiędzynarodowej.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8.DaneosobowebędąprzetwarzaneprzezAdministratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

9.Osoba,którejdanedotycząmaprawodożądaniaodadministratoradostępudodanychosobowych,ichsprostowania,usunięcialubograniczeniaprzetwarzaniaorazoprawodowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania,atakżeprawodoprzenoszeniadanych.

10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.